Saturday, August 14, 2010

Slogam or slokas or shlokas

1) I have been chanting this whenever something is lost or misplaced - it helps  :-))

Karthaveeryarjuno naama raaja baahu sahasravaan
thasya smarana mathrena gatham nashtam cha labhyathe
கார்த்த வீ ர்யார்ஜுனோ நாம ராஜா பா(3)ஹு ஸஹஸ்ரவான்
தஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண க(3)தம் நஷ்டம் ச லப்(4)யதே

2) Before embarking on anything new it is customary to remember lord vighneswara.

Vakrathunda Mahakaaya Koti surya samaprabha
Nirvighnam kuru me deva sarva kaaryeshu sarvada

3) Chant "Om Sri Vigneswaraya Namaha" 108 times before starting on anything in life. May it be exams, work, interview, a new house, marriage.

4) For good education or gaining any kind of knowledge the below shloka is always powerful.

Gnaanaanandamayam devam nirmala sphatikaakruthim
Aadhaaram sarva vidhyaanaam lakshmi hayagreevam upaasmahe

5) Always chant the below shloka whever you are, whatever you are doing. Make this a practice and u will find solace and peace. This is called the dwaya manthram and indicates our sharanaagathi to the Lord.

Shreemannaarayana charanau sharanam prapadye
shreemathe naraayanaya namaha
 
6) When you light the lamp in the puja room in the morning & evening the following may be chanted.

A   deepo jyotih param brahma deepo jyotih janaardhanaha
      deepo harathu me paapam sandhyaa deepo namo(a)stutae
தீ(3)போ ஜோதி பரம் ப்(3)ரம்ஹ தீ(3)போ ஜோதி ஜனார்தன:
தீ(3)போ ஹரது மே பாபம் ஸந்த்(4)யா தீ(3)போ நமோஸ்துதே

B  shubham karoti kalyaanam aarogyam dhanasampadaha
    shatru buddhi vinaas(h)aaya deepajyotih namo(a)stutae
சு(H)ப(4)ம் கரோதி கல்யாணம் ஆரோக்(3)யம் த(4)னஸம்பத(3):
ச(H)த்ரு பு(3)த்(3)தி(4) வினாசா(H)ய தீ(3)பஜோதி நமோ(அ)ஸ்துதே

C suvarna vriddhim kurumae gruhae shri
   sudhaanya vriddhim kurumae gruhae shri
   kalyaana vriddhim kurumae gruhae shri
   vibhoothi vriddhim kurumae gruhae shri
ஸுவர்ண வ்ருத்(3)தி(4)ம் குருமே க்(3)ருஹே ஸ்ரீ
ஸுதா(4)ன்ய வ்ருத்(3)தி(4)ம் குருமே க்(3)ருஹே ஸ்ரீ
கல்யாண வ்ருத்(3)தி(4)ம் குருமே க்(3)ருஹே ஸ்ரீ
விபூ(4)தி வ்ருத்(3)தி(4)ம் குருமே க்(3)ருஹே ஸ்ரீ

D  keetaa pathangaa mas(h)akaashcha vrikshaaha
     jalae sthalae ae nivasanthu jeevaaha
    dhrishtvaa pradeepam na cha janma bhaajo
    bhavanthi nithyam svachaahi vipraaha
கீடா: பதங்கா(3): மச(H)காச்(H)ச வ்ருக்ஷா:
ஜலே ஸ்தலே ஏ நிவஸந்து ஜீவா:
த்(4)ருஷ்ட்வா ப்ரதீ(3)பம் ந ச ஜன்ம பா(4)ஜோ
ப(4)வந்தி நித்யம் ஸ்வசாஹி விப்ரா:

7) This shloka can be chanted whenever we offer naivedya to God.

Brahmaarpanam brahma havihi
Brahmagno braahmanaahutham
Brhamaivathena ganthavyam
Brahmakarma samaadhina
(repeat twice and then start the second verse)

Daivamaiva parey yagnam
Yoginah paryupaasathe
Brahmanyaava parey yagnam
Yagney naivopa juhvathi
(repeat this verse also twice)
 
8) When you wake up in the morning, turn on to your right side before sitting up. After sitting up, hold both palms before your eyes, and chant the following mantra:

Karagre Vasate Lakshmi Karmadhye Saraswati
Karmule Tu Govindaha Prabhaate Karadarshanam
 
9) Chant this sloka if you are troubled by bad dreams....

Rama Skanda hanumantam vainadeyam vrukodaram
Sayane sa smaren nityam dus-swapnam tasya nashyati
 
10) This is Santhana Gopala (Baby Krishna) mantra for blessings for a child. Chant this sloka 12 times a day after bath. I have also read somewhere that one can chant this sloka 108 times a day for 108 days.

Om Devaki Sutha Govinda Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam Krishna Thwamaham Saranam gatha
Deva Deva Jagannatha Gothra vrudhikaa Prabho
Dehimey Thanayam Sheegram Ayushmandham yasasvinam!!
 
11) The following two slokas are good to say at the end of the day. I also chant them after reading Sahasranamams or other long winding recitations because one inadvertantly makes some pronunciation mistakes. With this, you beg for the Almighty's forgivenss for all the trespasses.

Kara Charana Kritham Vaak Kaayajam Karmajam Vaa
Sravana Nayanajam Vaa Maanasam Vaa Aparadham
Vihitham Avihitham Vaa Sarvametat Kshamasva
Jaya Jaya Karunabdhe Sri Maha Deva Shambho

Kayena vacha Manasendriyaiva
Budhyatmana Va Prakrute Swabhavat
Karomi Yadyath sakalam Parasmai
Narayanayethi Samarpayami
 
12)  To get good vibrations and blessings from nava grahas this slokam can be chanted as many times possible.

Om Sri Adithyaya somaya Mangalaya Budhaya cha
Guru Sukra Shanipyacha Raahave Kethave namah
 
13) while taking bath
 
Ganga sinduch cha kaveri yamunach cha saraswathi
reva mahanadhi godha brahma putra punar thumam
 
Gangeycha Yamuneychaiva godhavari saraswathi
Narmadey sindhuh kaveri Jalesmin sannidhim kuru
 
14) You can chant this slokam while taking any medication It will heal the body soon.

Om namo bhagavathe Vaasudevaya
Dhanvanthreye amruta kalasa hasthaya
Sarva aamaya naashanaya thrailoka naathaya
Om shri Mahavishnave namah
 
15) Just before taking food, take a handful and say this prayer:  VERY IMP SLOKAM

ANNAPOORNE SADAPOORNE SANKARAPRANA VALLBHE
GYANAVAIRAGYA SIDDHIARTHAM BHIKSHAM DEHICHA PARVATHI

Annapoorni is always Poorna, that is COMPLETE.

16) To get married chant 108 times

Kaathyaayani mahaamaayae mahaayogin yatheeswari
Nandagopasutham devi pathim mae kuruthae namah
காத்யாயனி மஹாமாயே மஹாயோகின் யதீச்(H)வரி
நந்த(3)கோ(3)பஸுதம் தே(3)வி பதிம் மே குருதே நம:
 
17) Shloka for energy, virility, strength, power, courage & fortitude.

Thaejo(a)si thejo mayi dhaehi Veeryamasi veeryam mayi dhaehi
Balamasi balam mayi dhehi ojo(a)si ojo mayi dhaehi
Manyurasi manyum mayi dhaehi saho(a)si saho mayi dhaehi
 
18) This is best chanted before the beginning of any class, for better integration between teacher & student.

Om saha naavavathu saha nou bhunakthu saha veeryam karavaavahai
thaejasvinaavadheethamasthu maa vidvishaavahai
Om shanti shanti shanti
 
19) Sloka for healing.

Om aapyaayanthu mamaangaani vaak praanaschakshuh s(h)rothramatho
balamindriyaani cha sarvaani sarvam brahmoupanishadam maa(a)ham brahma niraakuryaam maa maa brahma niraakarod aniraakaranamasthva niraakaranam ae(a)sthu thadaathmani nirathae ya upanishadsu dharmaa(a)sthae mayi santhu thae mayi santhu
 
20) Surya Kavacha Sthothram . Chant this sthothra everyday for good health and fruitful life. This can be chanted after chanting adithya hrudayam or individually.

Shree Haraye namaha
Yagnavalkya uvacha

Shrunashwa Munishaardoola
Suryasya Kavacham Shubham
Shareerarogyadam Divyam
Sarvasowbhaagyadaayakam

Deydeepyamaanamukutam
Sphuranmakarakundalam
Dhyatwaa sahasra kiranam
Sthothramaithathudeerayeth

Shiro mein bhaaskaraha Paathu
lalaatam mein Mithadyuthihi
Nethre dinamNihi Paathu
shravane Vaasareshwaraha

GhraaNam GharmaghruNihi Paathu
Vadanam Vedavaahanaha
Jihwaam Mein maanadaha Paathu
KanTham Mein Suravandithaha

Sthanou Prabhaakaraha Paathuh
Vakshaha Paathu Janapriyaha
Pathu Padou Dwadashaathmaa
Sarvaangam Sakaleshwaraha

Surya rakhsaathmakam
Sthothram likhitwaa Bhoorjapathrike
Dadaathi yah kareythasya
Vashagaaha sarvasiddhayaha

Susnaatho yoh
Japeythsamyagnodhitey swastha maanasaha
Sarva roga muktho deerghaayuhuSugnaanam
sukham pushtim moksham cha vindathi
 

to be continued .............

No comments:

Post a Comment